Normativa

Condicions Generals d’accés i d’estada al ESPERANZAH!.

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen les condicions d’accés i d’estada al ESPERANZAH! 2017. L’accés i l’estada al festival suposen l’acceptació incondicional de les següents condicions:

Només es podrà entrar al recinte del ESPERANZAH! bescanviant l’abonament per la corresponent polsera d’accés.

1. Tipus d’Abonament

1.1 – Abonament 3 Dies: Atorga dret a l’accés a les activitats diürnes i nocturnes del festival.

2. Adquisició d’Abonaments i admissió en el recinte

2.1. El cost de distribució no està inclòs en el preu de l’Abonament, excepte en les taquilles del festival. Cada venedor aplica el seu propi cost de distribució.

2.2. Els Abonaments només podran ser adquirides en punts de venda expressament autoritzats per l’Organització i una vegada adquirit, no serà canviat ni retornat el seu import. Tota polsera o abonament esmenats, trencats, o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l’Organització a privar al seu portador d’accedir al recinte.

2.3. L’Organització no es fa responsable dels abonaments que no s’hagin adquirit en els punts de venda oficials.

2.4. En el supòsit en què s’adquireixi l’abonament a través del lloc codetickets.com, l’abonament haurà de ser imprimit per vostè mateix. L’Organització adverteix expressament que aquests abonaments no podran ser recollits en taquilla.

2.5. Canvi de titular de l’abonament L’abonament és nominal. L’organització té el dret de demanar el document d’identitat en bescanviar l’abonament per tal de comprovar que la persona dipositària d’aquest és la titular del mateix o, si s’escau, per tal de confirmar-ne la seva edat. En el cas que el titular de l’abonament no pugui assistir al festival, aquest podrà cedir el seu abonament a una altra persona. El beneficiari haurà de portar una fotocòpia del document d’identitat del comprador i titular de l’abonament.

2.6L’Organització adverteix que té implementats procediments tècnics capaços de detectar qualsevol abonament fotocopiat o falsificat. L’Organització tindrà dret a denegar l’accés al recinte del portador de l’abonament en cas de detectar qualsevol anomalia en el mateix. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’eina d’impressió a casa serà perseguida conforme a la legislació vigent, incloent-hi responsabilitats de tipus penal.

3. Accessos

3.1. Abonament Festival Esperanzah!: Es posarà una polsera a l’arribada al festival. Aquesta ha d’estar completa i en bones condicions. Tota polsera esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador d’accedir al recinte. La polsera d’accés dóna dret a entrar i sortir del recinte en tot moment. Aquesta polsera s’haurà de portar ben cordada al canell en tot moment. No es permetrà l’entrada al recinte amb la polsera trencada o descordada. L’Organització no es farà responsable de l’estat de conservació de la polsera, sent responsabilitat de l’assistent la seva cura i conservació.

4. Dret d’admissió
En aplicació de l’establert en l’article 10 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en l’article 50 del Decret 112/2010, de 31 agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de Catalunya, l’Organització en la seva condició d’organitzadora de Festival Esperanzah!, estableix les següents Condicions d’Admissió:

4.1. L’Organització es reserva el dret d’admissió d’aquelles persones que racionalment pugui presumir-se que vagin a implicar una situació de risc i especialment al posseïdor d’un abonament en cas de detectar en el mateix qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’abonament serà perseguit conforme a la legislació vigent.

4.2. No es permet accedir al recinte de FESTIVAL ESPERANZAH!, amb càmeres fotogràfiques o de vídeo professionals, ni gravadores. Els assistents podran ser registrats conforme a la legislació vigent, no permetent-se l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o prohibits per la normativa.

4.3. Per motius de seguretat no s’admet l’entrada de cap tipus de menjar, beguda, recipients, cascs de motos, paraigües, navalles o altres objectes que l’organització consideri perillosos o nocius.

4.4. Qualsevol assistent, fins i tot una vegada hagi accedit al recinte, podrà ser expulsat sense dret a cap reemborsament, per contravenir les indicacions del personal d’Organització del FESTIVAL ESPERANZAH!, per causar xivarri, portar o consumir drogues, o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment i en tot cas de les seves pròpies accions i omissions que poguessin causar a tercers o danys a coses.
5. Menors d’Edat
Tots els menors de 18 anys han de portar sempre dues còpies originals d’aquest document, signat pel tutor/a legal. Una còpia per a l’organització i una altra per al seu ús personal, juntament amb fotocòpia dels documents d’identitat dels menors citats.

5.1. Els menors d’edat de 17 anys podran accedir als recintes de FESTIVAL ESPERANZAH!, presentant l’autorització signada pels seu tutor/a legal, quedant en tot cas prohibit el consum d’alcohol i tabac i podent procedir a l’expulsió del menor que infringeixi aquestes prohibicions. L’Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d’identitat o passaport que acreditin l’edat de l’assistent a l’entrada del recinte o posteriorment dins del mateix.

5.2. Els menors de 16 anys podran accedir al recinte (Festival Esperanzah!), sempre que estiguin acompanyats del tutor/a legal. Els tutors hauran d’emplenar la present “carta d’autorització i responsabilitat d’accés de menors” i portar-la amb si a tot moment. L’Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar l’esmentada carta d’autorització a qualsevol moment. Els menors de 16 anys NO hauran de pagar entrada.
6. Prohibició de l’ús dels abonaments amb finalitats publicitàries
La possessió de l’abonament no dóna dret a utilitzar-la amb finalitats publicitàries, de màrqueting o promoció. El seu ús indegut obligarà a l’anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiu el pagament d’una sanció equivalent a mil vegades el preu de l’abonament de l’esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix l’abonament detectat que infringeixi aquesta prohibició serà requisada quedant anul·lada amb caràcter immediat.
7. Alteració o suspensió del festival
7.1. L’Organització es reserva a qualsevol moment el dret d’alterar, modificar o suspendre el programa del FESTIVAL ESPERANZAH!

7.2. L’Organització realitzarà els seus millors esforços per evitar les incomoditats que la modificació o suspensió del programa del FESTIVAL ESPERANZAH!, pugui suposar mitjançant, per exemple, la reestructuració dels horaris d’actuació.

7.3. La cancel·lació, total o parcial, del FESTIVAL ESPERANZAH!, per causes fortuïtes o de força major no donaran lloc a la devolució de l’import de l’entrada.
8. Drets de propietat intel·lectual i imatge
8.1. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats, directament o indirectament, de les presentacions artístiques o qualssevol unes altres que donessin lloc amb motiu de la celebració del FESTIVAL ESPERANZAH!, quedant terminantment prohibida la captació, filmació o enregistrament d’imatges o sons sense la prèvia autorització escrita de l’organitzador.

8.2. El públic assistent consent en la seva aparició en imatges preses per qualsevol tipus de mitjà per a la seva posterior difusió informativa, promocional i/o comercial del FESTIVAL ESPERANZAH!, i autoritza el seu ús. Les imatges poden aparèixer en qualsevol mitjà i suport a tot el món i de forma indefinida.
9. Fulls de reclamacions
L’Organitzador tindrà fulls de reclamacions a la disposició del públic del FESTIVAL ESPERANZAH!, en els llocs previstos per la normativa vigent en cas que les sol·licitessin.
10. Privadesa i protecció de dades
Les dades de caràcter personal dels usuaris d’aquesta pàgina web, seran tractats de conformitat amb la Política de Privadesa i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
11. Reserva legal
L’Organització estarà legitimada per prendre les mesures legals, tan civils com penals que estimi oportunes contra els causants de qualsevol intent d’estafa, allanament i/o per danys causats a l’Organització, directament o indirectament.
12. Legislació aplicable i tribunals competents
Aquestes condicions es regularan per la legislació espanyola que resulti d’aplicació. Quan la legislació aplicable permet a les parts escollir el fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol un altre que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre el coneixement de les divergències que es poguessin derivar de la interpretació o aplicació d’aquestes condicions als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.